Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα είναι η κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση άμεσα ή έμμεσα ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Γνωρίζουμε ότι σας ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας δεδομένα και ο τρόπος που αυτά χρησιμοποιούνται και θέλουμε να είστε σίγουροι ότι το Science Labs (https://sciencelabs.gr/el/ και https://nipt.gr/el/) χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τη δέουσα προσοχή. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούνται.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων, όπως για παράδειγμα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Δείτε στο παρόν έγγραφο ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και με ποιον τρόπο;

Από το ιστότοπο του Εργαστηρίου συλλέγουμε μόνο από την φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας» και τα εξής προσωπικά δεδομένα: το  Όνομα, το Επίθετο και το Email σας.

Στο Εργαστήριο συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δικά σας, ή συγγενών σας. Τα δεδομένα αυτά μας τα παρέχετε εσείς όταν απευθυνθείτε σε εμάς, ή μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας, αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (πχ θεράπων ιατρός), προκειμένου να λάβετε εσείς, ή κάποιος τρίτος ιατρικές υπηρεσίες.

β) Δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας και το ιατρικό ιστορικό σας. Τα δεδομένα αυτά μας τα παρέχετε εσείς όταν απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος ιατρικές υπηρεσίες, ή μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας, αφού έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (πχ θεράπων ιατρός), ή προκύπτουν από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών – υπηρεσιών υγείας του εργαστηρίου.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Στο Εργαστήριο συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των ιατρικών σας επισκέψεων και εξετάσεων• Την επικοινωνία μαζί σας για θέματα που αφορούν στα ραντεβού σας, στις εξετάσεις, στη διάγνωση και στη θεραπεία σας

  • Την αξιολόγηση και τη γνωμάτευση των ιατρικών σας εξετάσεων

  • Την παράδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων

  • Την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ).

  • Την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών

  • Την ενημέρωσή σας για τα νέα του εργαστηρίου και για νέες υπηρεσίες που παρέχουμε

  • Την επικοινωνία μαζί σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή/και στα αιτήματά σας.

Από τον ιστότοπο του Εργαστηρίου ο σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά μόνο για την επικοινωνία μαζί σας για τα ερωτήματα που μας έχετε στείλει.

Προφίλ

Στον ιστότοπο του Εργαστηρίου δεν δημιουργείται κανένα προφίλ σχετικά με την πλοήγηση σας σε αυτόν.

Για πόσο διάστημα κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/ 2005 άρθρο 14, η τήρηση του ιατρικού αρχείου προβλέπεται για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψή σας στο εργαστήριο. Η τήρηση επεκτείνεται σε διάστημα 35 ετών λαμβάνοντας υπόψη το προσδόκιμο ζωής.

Ανασκοπούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και τα διαγράφουμε με ασφάλεια, ή σε ορισμένες περιπτώσεις τα ανωνυμοποιούμε, όταν δεν υφίσταται πια νομική, επιχειρηματική, ή πελατειακή ανάγκη για να διατηρηθούν.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε ορισμένα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Σας παρέχουμε μια επισκόπηση αυτών των δικαιωμάτων παρακάτω.

α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.

β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας

γ) Δικαίωμα διαγραφής (της λήθης) των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα φορητότητας,  δηλαδή να αποστείλουμε τα δεδομένα σας σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ή / και σε έντυπη μορφή, σε σας, ή πρόσωπο που εσείς θα υποδείξετε, ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορούν να ληφθούν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Πώς επικοινωνείτε με το Εργαστήριο;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο εργαστήριο Science Labs, διεύθυνση: Κατεχάκη 19, Αθήνα, στο email info@sciencelabs.gr

Όταν μας απευθύνετε μια ερώτηση ή ένα αίτημα, το Εργαστήριο το εξετάζει ώστε να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο , περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν από εσάς. Όλες οι επαφές (ερωτήσεις, αιτήματα) λαμβάνουν απάντηση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια  μόνο από την φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας». Αρχή Ελέγχου στην Ελλάδα, η οποία είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr)

Πώς θα κρατήσουμε αυτή την ανακοίνωση ενημερωμένη;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όταν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση από εσάς και τις ενδεχόμενες αλλαγές στις υπηρεσίες μας. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην αρχή της παρούσας ανακοίνωσης. Εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παράσχουμε μια πιο προβεβλημένη ανακοίνωση (συμπεριλαμβανομένης, για ορισμένες υπηρεσίες, της ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Θα διατηρήσουμε επίσης τις προηγούμενες εκδόσεις αυτής της ειδοποίησης απορρήτου σε ένα αρχείο για την ανασκόπησή σας.

Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίς τη συναίνεσή σας.

Πολιτική για τα cookies

Τι είναι τα Cookies

Όπως είναι κοινή πρακτική με σχεδόν όλες τις επαγγελματικές ιστοσελίδες αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας, για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπήρξε κάποια διεπαφή μεταξύ της ιστοσελίδα μας και της τελικής συσκευής σας στο παρελθόν. Μόνο τα cookies στην τελική συσκευή σας αναγνωρίζονται.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση των cookies στην τερματική συσκευή σας. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να δείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να αποτρέψετε τα cookies που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην αποδέχεται τα cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή. Οι ακριβείς οδηγίες για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό μπορείτε να τις βρείτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή από την τελική σας συσκευή.

Εάν επιλέξετε να μην δέχεται cookies μπορεί να αποτελέσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies

Χρησιμοποιούμε τα cookies για διάφορους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα βιομηχανικό πρότυπο στις επιλογές για την απενεργοποίηση των cookies χωρίς την πλήρη απενεργοποίηση της λειτουργικότητας και λειτουργίες που προσθέτουν σε αυτή την ιστοσελίδα. Συνιστάται να αφήσετε όλα τα cookies ενεργά εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν τα χρειάζεστε ή όχι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν μια υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.

Έχουμε ταξινομήσει τα cookies ως εξής:


Cookies εφαρμογών (
Application Cookies)

Τα cookies εφαρμογών ενεργοποιούν τη λειτουργικότητα του πυρήνα ή πληροφορίες ανώνυμης χρήσης. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά χωρίς αυτά τα cookies και μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο με την αλλαγή της προτίμησης του προγράμματος περιήγησης.

Cookies απόδοσης (Performance Cookies)

Τα cookies απόδοσης μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του.

Cookies μάρκετινγκ  (Marketing Cookies)

Τα Cookies μάρκετινγκ μας βοηθούν να προσαρμόζουμε τα μηνύματα και το περιεχόμενο που βλέπετε κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies στην ιστοσελίδα μας

Βασικά cookies / Essential cookies (τύπος 1)
pll_language: χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις γλώσσας.

PHPSESSID: Δεν αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες σε αυτό το cookie.
Ο σκοπός του είναι για να αποθηκεύσετε ένα απλό μήνυμα όταν υποβληθεί μια φόρμα που μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετική σελίδα.
Για παράδειγμα, εάν μια φόρμα αιτήματος ολοκληρωθεί εσφαλμένα, θα αποθηκευτεί ένα μήνυμα και θα παρουσιαστεί στο χρήστη για να υποδείξει τα σφάλματα στην υποβολή.
Όταν υποβάλλεται με επιτυχία ένα έντυπο αίτησης, αποθηκεύεται ένα μήνυμα και παρουσιάζεται στον χρήστη ευχαριστώντας τον για την ερώτησή του.

 

Απενεργοποίηση των Cookies

Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης για να το κάνετε αυτό). Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση των cookies θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα αυτού του και πολλών άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Η απενεργοποίηση των cookies θα έχει ως αποτέλεσμα στην απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών και χαρακτηριστικών αυτής της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ: https://www.aboutcookies.org/

Περισσότερες πληροφορίες

Ελπίζουμε ότι έχουμε διευκρινίσει τα πράγματα για σας και όπως αναφερθήκαμε προηγουμένως αν υπάρχει κάτι που δεν είστε σίγουροι αν τα χρειάζεστε ή δεν τα χρειάζεστε είναι συνήθως ασφαλέστερο να αφήσετε τα cookies ενεργοποιημένα σε περίπτωση που αλληλοεπιδράσει με ένα από τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα μας.